Слято, полуслято и разделно писане, тест по български език,


 Примерен тест за конкурсен изпит по български език


12и клас - Бълг. ез. и литература - Външно оценяване
1. Посочете верния отговор:
2. Коя дума е правилно написана:
3. Посочете верния отговор:
4. Посочете грешния ред:
5. Кой ред е правилно написан?6. Уточнете правописа на частицата не (слято или разделно):7. Посочете правилно написаното:8. Открийте грешната дума:
9. Открийте реда с вярно написаните думи:
10. Къде е необходимо да се постави запетая пред че:
11. Коя е правилната форма?
12. В кое изречение членуването е правилно?
13. Кое съчетание е написано неправилно с малка или с главна буква?
14. Поставете правилната местоименна форма в изречението:
Да потърсим ...................... за помощ

15. Кое е правилното изписване на числото 600 с думи?