Международно състезание “Европейско Кенгуру”, 2015


Международно състезание “Европейско Кенгуру”

 22 март 2015 г. ТЕМА за 3 и 4 клас


4ти клас - Математически състезания - Външно оценяване
След всяка задача има посочени 5 отговора, от които само един е верен. За даден верен отговор се присъждат 5 точки. Не се разрешава ползването на калкулатори или таблици.

1. Посочете верния отговор.2. Иванчо разполага с 10 еднакви метални детайла от играта „Конструктор“, които са показани на картинката вдясно. С помощта на болтчета и гайки той ги свързал по двойки в 5 нови детайла. Кой от новите детайли е най-дълъг?3. Кое число е скрито под квадратчето?4. Върху окръжност по посока на часовниковата стрелка са отбелязани точки, номерирани последователно с числата от 1 до 9. Тръгвайки от точка с № 1, точките се свързват през една с отсечки до връщане обратно в точката с № 1. Вляво са показани първите 2 отсечки. Посочете получената по този начин фигура.5. Мария има в себе си 7 ябълки и 2 банана. Тя дава 2 ябълки на Иванчо, а той на свой ред й дава няколко банана, след което се оказва, че ябълките на Мария са толкова, колкото и бананите. Колко банана е дал Иванчо на Мария?
6. Боян живее в страната на кенгурутата, където паричната единица се нарича „кенг“. Той има известен брой кенги в портмонето си, както е показано на картинката вдясно. Боян си купил топка, за която заплатил 7 кенги. Посочете портмонето с оставащите кенги.
7. Произведението от цифрите на едно двуцифрено число е 15. Намерете сбора от цифрите на това двуцифрено число.


8. На картинката е очертана бреговата ивица на един остров. Колко от жабите се намират на острова?
9. На чадъра ми отгоре е изписано K A N G A R O O, както е показано вляво. Кой от посочените по-долу чадъри е моят?10. Слави иска да разреже показаната вдясно фигура на триъгълници като този под фигурата. Колко триъгълници ще получи Слави без да остават изрезки?
11. Показаният куб е съставен от 27 малки кубчета, които са оцветени в бяло или в черно. Разположението на малките кубчета е шахматно, което означава, че кои да е две едноцветни малки кубчета нямат обща стена. Колко от малките кубчета са бели?12. В надбягване с кънки участвали 10 кънкьори. На финала Коки успял да изпревари с трима повече, отколкото били тези преди него. На кое място се е класирал Коки?


13. Йоско има 4 играчки: самолет, мотоциклет, автомобил и кораб. Той иска да ги подреди на етажерката в редичка, но така, че автомобилът да е до самолета и корабът да е до самолета. По колко различни начина може Йоско да подреди играчките си?


14. На картинката са показани алеите в парка, като кръстовищата и някои по-забележителни места вътре в парка са означени с буквите S, A, B, C, D и E. Иво кара колело, като тръгва по посока на стрелката от мястото, означено с S. На първото кръстовище той завива надясно, на второто завива наляво, после надясно, пак наляво и така продължава, като редува последователно завиванията наляво и надясно. През кое от кръстовищата няма да премине Иво?15. Две калинки от картинката са приятелки само ако бройките на точките им се различават точно с една. По случай 8-и март всяка калинка изпратила по едно поздравление на всяка своя приятелка. Колко общо поздравления са изпратени?16. Фигурата била разрязана на три части. След завъртане или обръщане наопаки на трите части се оказало, че те са еднакви. Коя е едната от получените три части?
17. Показана е фигурка от хартия, която е съставена от седем квадратчета. Кое квадратче трябва да се премахне, за да остане фигурка от шест свързани квадратчета, която да се сгъне във формата на куб?18. Поставете квадратите един върху друг, за да получите един квадрат с три слоя. Преди това имате право да въртите квадратите, но не и да ги обръщате наопаки. Колко най-много от деветте квадратчета в най-горния слой са черни или имат поне едно черно квадратче под себе си?19. В квадратчетата на фигурата са нанесени числата 2, 3, 5, 6 и 7, по едно в квадратче. Сумата на числата в реда на фигурата, както и сумата на числата в стълба на фигурата, са равни. Кое число е възможно да се намира в централното квадратче?20. Гошко разполагал с 10 топки, номерирани с цифрите от 0 до 9. Той разпределил топките между трима свои приятели, като на Ангел дал 3 топки, на Борко дал 4 топки и на Васко дал 3 топки. Всеки от тримата намерил произведението на номерата върху получените топки, като резултатите им се оказали следните: 0 на Ангел, 72 на Борко и 90 на Васко. Намерете сумата на числата върху топките на Ангел.21. Върху лист хартия са отбелязани 16 точки с равни разстояния между всеки две съседни по хоризонтал или вертикал. Разглеждаме всички възможни квадрати с върхове в тези точки. Намерете броя на квадратите с
различни лица.22. Румен нарисувал в три различни цвята едно прасенце, една акула и един носорог, след което ги нарязал на по три части: предна, средна и задна. Той започнал да комбинира предна, средна и задна част от различни или едни и същи животни, като по този начин получил
фантастични фигурки с по една предна, една средна и една задна част. Колко общо истински и фантастични животни може да получи Румен по този начин?23. В края на седмицата, в събота и неделя, Ани, Бети, Вики, Гери и Диди приготвили сладкиши, като Ани приготвила 24 сладкиша, Бети приготвила 25 сладкиша, Вики приготвила 26 сладкиша, Гери приготвила 27 сладкиша, а Диди приготвила 28 сладкиша. Оказало се, че общо приготвените сладкиши от една от тях са 2 пъти повече от сладкишите, приготвени от нея през първия ден; общо приготвените сладкиши от друго от момичетата са 3 пъти повече от сладкишите, приготвени от него през първия ден; общо приготвените сладкиши от трето момиче са 4 пъти повече от сладкишите, приготвени от него през първия ден; общо приготвените сладкиши от четвърто момиче са 5 пъти повече от сладкишите,
приготвени от него през първия ден; общо приготвените сладкиши от пето момиче са 6 пъти
повече от сладкишите, приготвени от него през първия ден. Кое момиче е приготвило най-
много сладкиши в събота?24. Иво записал 5 цели числа на дъската, а Светльо пресметнал вярно сумите на числата по двойки. След десетте суми имало само три различни: 57, 70 и 83. Кое е най-голямото число, записано от Иво?