Тест по ИТ - Компютърна система


5и клас - Информационни технологии - Външно оценяване
1. Компютърната система представлява:

2. Към хардуера не се отнася:

3. Към изходните периферни устройства се отнася:

4. Към входните периферни устройства се отнася:

5. Операционната система е част от:

6. Кое от посочените имена не е име на операционна система?

7. Desktop се нарича:

8. Кой елемент не е част от компютърния прозорец?

9. Най-малката мерна единица за информация е:

10. Кое от твърденията не е вярно?

11. Към оптичните носители не се включва:

12. Файл с размер от 4GB не може да се запише на:

13. Файл с разширение docx се отнася за:

14. С коя програма се разглежда файловата
система на компютър?


15. Иконата за стартиране на програмата File Explorer е: