Оценяване на преразказ


 Критерии за оценяване на преразказ с дидактическа задача (трансформиращ преразказ).


7и клас - Помощни материали - Външно оценяване

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕРАЗКАЗ С ДИДАКТИЧЕСКАЗАДАЧА

Tочки
1.

ПО   ОТНОШЕНИЕ   НА   СЪДЪРЖАНИЕТО   НА   ХУДОЖЕСТВЕНИЯ   ТЕКСТ УЧЕНИКЪТ:

 
Предава съдържанието вярно, изчерпателно и в съответствие с развитието на действието.
6
 

Предава съдържанието в съответствие с развитието на действието, вярно, но сбито.

5
 

Предава съдържанието вярно и в съответствие с развитието на действието, но пропуска някои епизоди.

4
 
Предава съдържанието като цяло, но пропуска и/или размества епизоди, важни за развитието на действието.
3
 

Предава съдържанието като цяло, но допуска смислова неточност при един или няколко епизода.

2
 

Предава съдържанието като цяло, но пропуска отделниепизоди и допуска смислово несъответствие.

1
 

Допуска фактологични грешки и показва неумение за вярнои изчерпателно предаване на съдържанието в съответствие с развитието на действието.

0
2.
ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДИДАКТИЧЕСКАТА ЗАДАЧА УЧЕНИКЪТ:
 
 

Напълно се съобразява с дидактическата задача; предава подробно епизодите, които са съществени за изпълнението на дидактическата задача, и сбито – епизодите, които са несъществени, но изграждат смисловата и логическата взаимосвързаност както на художествения текст, така и на преразказа.

6
 

Се съобразява с дидактическата задача; прилага уместно техниките на сбитото и на подробното преразказване, но пропуска необосновано елементи на описание, повествование и/или разсъждение в художествения текст.

5
 

Като цяло се съобразява с дидактическата задача, но предавасбито съществени за изпълнението на дидактическата задача епизоди.

4
 

Като цяло се съобразява с дидактическата задача и не променя смисъла на художествения текст, но предава сбито и пропуска необосновано епизод (епизоди).

3
 
Непоследователно изпълнява дидактическата задача, но запазва смисъла на художествения текст.
2
 

Като цяло се съобразява сдидактическата задача, но нарушава смисловата и логическата взаимосвързаност както на художествения текст, така и на преразказа.

1
 

Не се съобразява с дидактическата задача и не познава техниките на сбитото и на подробното преразказване.

0
3.
ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗГРАЖДАНЕ НА МИКРОТЕКСТОВЕ С КОМЕНТАРЕН (ИНТЕРПРЕТАТИВЕН) ХАРАКТЕР УЧЕНИКЪТ:
 
 

Преразказва, като не допуска елементина разсъждение (от аналитичен и интерпретативен характер).

2
 

Преразказва, като допуска единични разсъждения върху отделниструктурниелементи на художествения текст.

1
 
Преразказва, като допуска елементи на разсъждение  и “дописва”художествения текст, с което променя неговия смисъл.
0
4.
ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО НА ПРЯКАТА РЕЧ УЧЕНИКЪТ:
 
 

Преобразува правилно и последователно пряката реч в непряка и/или полупряка, като не допуска необосновани лексикални повторения.

4
 

Преобразува пряката реч в непряка, но в синтактичните конструкции използва повтарящи се глаголи.

3
 

Преобразува пряката реч в непряка, но допуска пунктуационни грешки в оформянетоѝ.

2
 

Преобразува неточно и непоследователно пряката реч в непряка.

1
 

Не умее да преобразува пряката реч в непряка, поради което не преразказва диалозите илимонолозите вхудожествения текст и/или предава директно пряката реч.

0
5.

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО  НА ОСНОВНО ГЛАГОЛНО ВРЕМЕ УЧЕНИКЪТ:

 
 

Преразказва в съответствие с дидактическата задача в подходящо основно глаголно време и в съответните му спомагателни времена и наклонения.

4
 

Преразказва в подходящо основно глаголно време, но допуска единични грешки при съвместната употреба на глаголните времена и наклонения.

3
 

Преразказва в подходящо основно глаголновреме, но допуска единични грешки в неговата употреба.

2
 

Преразказва в неподходящо основно глаголно време, но успешно съвместява спомагателни глаголни времена и наклонения.

1
 

Преразказва, като не избира правилно наклонението на глагола и основнотоглаголно време; допуска грешки при съвместната употреба на глаголните времена и наклонения.

0
6.

ПО ОТНОШЕНИЕ НА СПАЗВАНЕТО НА ГРАМАТИЧНАТА, ПРАВОПИСНАТА ИПУНКТУАЦИОННАТА НОРМА УЧЕНИКЪТ:

 
 
Не допуска граматични, правописни или пунктуационни грешки; използва разнообразни синтактични конструкции.
7
 
Допуска единични пунктуационни грешки; използва разнообразни синтактични конструкции.
6
 
Допуска единични правописни грешки; използва разнообразни синтактични конструкции.
5
 

Допуска единични граматични, правописни или пунктуационни грешки; използва разнообразни синтактичниконструкции.

4
 
Допуска единични повтарящи се граматични, правописни или пунктуационни грешки;

използва еднотипни синтактичниконструкции.

3
 

Допуска повтарящи се граматични, правописни илипунктуационни грешки;използва еднотипни синтактични конструкции.

2
 

Допуска груби и повтарящи се граматични, правописни и пунктуационни грешки; използва еднотипни синтактичниконструкции.

1
 

Проявява явна езикова некомпетентност.

0
7.

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛЕКСИКАЛНАТА СИ КУЛТУРА УЧЕНИКЪТ:

 
 

Употребява стилово уместни думи и изрази; използва подходящи синоними при замяна на думи и синтактични конструкции, специфични за езика на писателя.

3
 

Допуска единичнилексикални неточности.

2
 
Допуска повтарящи се лексикални грешки.
1
 
Употребява стилово неуместни думи и изрази; използва неподходящи синоними и синтактични конструкции.
0
8.

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ГРАФИЧНОТО ОФОРМЛЕНИЕ НА ПРЕРАЗКАЗА УЧЕНИКЪТ:

 
 

Откроява графично всички абзаци; пише с ясна графика главните и малките букви, отделя думите; редактира четливо текста си при необходимост.

3
 

Допуска единичнигрешки при отделяне на думите и/илипри пренасянето им на нов ред.

2
 

Слива не повече от два абзаца; не пише с ясна графика главните и малките букви, но отделя думите и редактира четливо текста си при необходимост.

1
 

Не откроява графично абзаците; пише неясно и нечетливо

0
 

ПРЕРАЗКАЗЪТ СЕ ОЦЕНЯВА С 0 ТОЧКИ И В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО УЧЕНИКЪТ Е:

 

Предал празен лист.

 

Написал текст, който няма пряко отношение към изпитния текст.

 

Писал нечетливо до степен на неразбираемост.