Тест по математика за V клас


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ЮНИ, 2009 г.


5и клас - Математика - Външно оценяване
1. Кой е десетичният запис на числото 6 стотни?

2. Как се чете числото 0,215?

3. Коя е цифрата на стотните в десетичния запис на числото 124,978?

4. Кое от числата 2,105; 2,1035; 2,1025 и 2,1041 е най-голямо?

5.


6. Коя е най-малката стойност на x, за която сборът 13 + x се дели на 5?

7. Сборът 23,5 +1,47 е равен на:

8.
9.


10. На колко е равна разликата 42,3 − 3,24 ?

11. На колко е равно произведението 0,2.0,006 ?

12. Частното 3,2 : 0,08 е равно на:

13.


14. Ако от едно число е равна на 15, то 20% от същото число са
равни на:


15. Кое от числата се изобразява между 1,5 и 2 върху числовата ос ?


16.


17.


18. На колко е равно лицето на ABC на чертежа?


19. На колко е равно лицето на успоредник със страна 5 см и височина към нея 12 мм ?

20. Лицето на правоъгълен триъгълник е 24 кв. см, а един от катетите му е 60 мм. Дължината на другия катет е:

21. Трапец има основи 10 см и 6 см, а височината му е 5 см. На колко е равно лицето на този трапец?

22. Куб има ръб 0,2 дм. На колко е равно лицето на повърхнината му?

23. Правоъгълен паралелепипед има измерения 2 дм, 30 дм и 2,5 дм. Какво количество вода е необходимо, за да се напълни паралелепипедът?

24.


25.