Тест по човекът и природата за V клас


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
15 май 2008 г.


5и клас - Човекът и природата - Външно оценяване
1. Как се наричат силите, които карат планетите
да обикалят около Слънцето?


2. В кое съзвездие се намира Полярната звезда?

3. Колко грама е масата на топчето, ако везните
на рисунката са уравновесени?
4. Колко милилитра е вместимостта на мензурата и
колко е стойността на едно деление от нейната скала?
5. На фигурата е показан модел на:
6. Ако живеете на север, с какъв материал е най-добре да покриете пода на стаята си?

7. Водата в трите съда на фигурата има една и съща маса, но температурата ù е различна. В кой съд обемът на водата е най-малък?
8. Кое от следните явления (процес) се наблюдава само при твърдите тела?

9. На коя фигура е представен модел на чисто вещество?
10. Въздухът съдържа:

11. Въглеродният диоксид:

12. Разтворите са:

13. Водата разтваря:

14. При изгаряне на течните горива се отделя:

15. В коя от трите чаши има нееднородна смес?
16. Апаратурата, показана на фигурата, се използва за:
17. Въглероден диоксид се получава при:

18. Химична промяна се извършва при:

19. Клетката е най-малката градивна частица:

20. В коя от групите има излишна дума?

21. Растенията си набавят необходимия въглероден диоксид за фотосинтезата от:

22. Органи за хранене при растенията са:

23. Самостойно хранене имат:

24. Кой от организмите, изобразени на схемата, диша с бели дробове?

25. На рисунката е изобразена зависимостта на организмите от процеса фотосинтеза. Допълнете липсващото на схемата означение, като избирате от: