Прилагателно име / English Grammar Rules - Adjectives


Езици - Английски - Оценка на ниво
The Positive Degree е основната форма на прилагателното. При тази степен не се прави никакво сравнение, а само се говори за качеството на някакъв обект:

John is rich.
Alex is young.

- Сравнение между два обекта можем да направим като използваме конструкцията за равенство as + Positive degree + as, в положителни, отрицателни и въпросителни изречения:

John is as rich as Rossy
John isn’t as old as he looks.
Is Lilly as rich as her sister Rossy?

- Бихме могли да използваме и наречия като twice as… as, three times as…. as, the same as etc:

John's salary is the same as mine.

The Comparative Degree използваме, когато сравняваме два обекта един с друг, за да покажем тяхното неравенство:

Let’s go by car. It’s cheaper.

Формиране

- Използваме “-er” за едносрични прилагателни имена: 

cheap/cheaper, hard/harder, tall/taller, large/larger.

- Използваме “more …” за повечето двусрични и всички многосрични прилагателни имена:

More expensive hotels are usually more comfortable than cheaper ones.

The Superlative Degree използваме, когато говорим за повече от два обекта, за да покажем, че един от тях превъзхожда всички останали:

Which is the longest river in the world?

Формиране

- Използваме “-est” за едносрични прилагателни имена и глаголи:

long/longest
hot/hottest
hard/hardest

- Използваме “most …” за повечето двусрични и всички многосрични прилагателни имена:

That was the most boring film I’ve ever seen.

- Забележете, че след The Superlative често използваме сегашно перфектно време:

What is the best film you have ever seen?

- Също така, когато говорим за места, използваме предлога “in”:

What is the longest river in the world?

- Също така: (the best…) in the class/ in the team/ in the company etc.
Но: the happiest day of my life, the hottest day of the year

- Понякога: използваме most + прилагателно (без the) като имаме предвид много (very):
The book you lent me was the most interesting.

Правописни правила

- Когато прилагателното име завършва на една съгласна, пред която има кратка ударена гласна, съгласната се удвоява пред наставките “-er”, “-est”.

big - bigger - biggest
hot – hotter – hottest

- Когато прилагателното име завършва на “-y” след съгласна, “у” се променя в “i” пред наставките “-er” и “-est”.

early - earlier - earliest
heavy - heavier – heaviest

- Когато прилагателното име завършва на “-y”, но е преди гласна, то НЕ се изменя в “i”, а запазва формата си.

grey - greyer – greyest

- Когато прилагателно име завършва на нямо “е”, то отпада пред наставките “-er”, “-est”.

late - later - latest
nice - nicer – nicest

- Срещат се и двусрични прилагателни имена, които образуват сравнителна и превъзходна степен като едносрични:

happy - happier - happiest
/щастлив, по-щастлив, най-щастлив/
lazy - lazier - laziest
/мързелив, по-мързелив, най-мързелив/
clever - cleverer - cleverest
/умен, по-умен, най-умен/
easy - easier - easiest
/лесен, по-лесен, най-лесен/
heavy - heavier - heaviest
/тежък, по-тежък, най-тежък/
ugly - uglier - ugliest
/грозен, по-грозен, най-грозен/
silly - sillier - silliest
/глупав, по-глупав, най-глупав/

Изключения

Прилагателни имена, които образуват формите си за сравнителна и превъзходна степен с промяна на корена:

good - better - best
/добър, по-добър, най-добър/

bad - worse - worst
/лош, по-лош, най-лош/

little - less - least
/малко, по-малко, най-малко/

many/much - more - most
/много, по-много, най-много/

Lilly is better than her roommate in english classes.
/Лили е по-добра от нейната съквартирантка по английски език./

The weather today is worse than it was yesterday.
/Времето е по-лошо,отколкото беше вчера./

This is the worst thing which could happen to me.
/Това е най-лошото нещо, което можеше да ми се случи./

Прилагателни без сравнителна и превъзходна степен:

material - wooden, paper, metal, cotton