Прилагателно име / English Grammar Rules - The adjective


 English Grammar Rules


Езици - Английски - Оценка на ниво
Какво определят прилагателните имена в английски език?
Прилагателното име в английския език пояснява съществителното име , пред което обикновено стои . Няма форми за род и число .Местоположение в изречението

Прилагателните имена в английския език могат да бъдат поставени преди съществителното или след глагола to be. Когато са след глагола to be са част от сказуемото. След спомагателния глагол be прилагателните имена могат да се употребяват и самостоятелно в изречението ( т.е. не поясняват съществително име )

Прилагателните имена в английски език може да бъдат поставяни и след следните глаголи: appear, become, feel, get, go, keep, turn, look, smell , taste,sound

You look tired . 
It smells good . 

Видове

Простите прилагателни имена нямат представки и наставки .


fresh - свеж 
black - черен
red - червен
old - стар
new - нов
big - голям
slow - бавен
quick - бърз
tall - висок
hot - горещ
dark - черен 
light - светъл

Сложните прилагателни имена биват производни и съставни . Производните се образуват с прибавяне на представки и наставки .

unhappy - нещастен
incorrect - неправилен
dishonest - нечестен
useful - полезен
terrible - ужасен
helpless - безпомощен
Съставните прилагателни имена се състоят от две думи , втората от които е винаги прилагателно име .

ice-cold - леденостуден
fair-haired - русокос
sky-blue - небесносин

Използване на две или повече прилагателни едновременно

При такава употреба се поставят преди съществителното или след глагола to be

a fat old cat

Във втория случай (след глагола to be) се поставя and между предпоследното и последното
прилагателни.

It was cold, wet and windy.

Използване на прилагателни без съществителни

Някои прилагателни имена се употребяват и като съществителни . Превеждат се на български език като съществителни имена в множествено число , но на английски език не приемат окончанието -(e)s за мн. число . Членуват се с определителен член the .

the rich - богатите
the poor - бедните 
the old - старите
the young - младите

Изразът as... as ... ( толкова ... колкото ... ) се използва с нестепенувани прилагателни имена , за да изрази , че два предмета или лица притежават дадено качество в еднаква степен .

Tennis is as popular as football .
Тенисът е толкова популярен , колкото футбола .

Изразът as... as... има и отрицателни форми :

not as... as... ( не толкова... колкото... ) и 
not so... as... ( не толкова... колкото... )

Volleyball is not as popular as football .

След глагола get се употребява прилагателно име , за да изрази процеса на извършване на действието .

get tired . Аз се уморявам .
get hungry . Аз огладнявам .

Употреба на enough и too с прилагателно име .

- прилагателно име + enough ( достатъчно )
tall enough - достатъчно висок .
He isn't tall enough to reach the shelf .

- too + прилагателно име ( много /твърде.. )
too big - много , твърде голям
This shirt is too big for me .

Прилагателни, завършващи с -ing и –ed

- Преди съществителното:
Yesterday I read an amusing story in a magazine.
Doris has a boring job.
We watched the group of excited people.

- След глагола:
I was not at all amused by the dicussion.
Children get bored very quickly.
The end of the film was really exciting for me.

Словообразуване

- Словообразуване с представки- Словообразуване с наставки