Местоимение / English Grammar Rules - Pronouns


 English Grammar Rules


Езици - Английски - Оценка на ниво
Личните местоимения в английски език заместват съществителните собствени и съществителните нарицателни имена. Те имат единствено и множествено число , именителен и косвен падеж и само в 3л.ед. Число имат мъжки, женски и среден род .

Лични местоимения в именителен падеж ( Nominative Case )
Изпълняват ролята на подлог в изречението.

Paul and Philip are French .
Пол и Филип са французи.
They are French .
Те са французи.

Lydia wants to ask a question .
Лидия иска да зададе въпрос .
She wants to ask a question .
Тя иска да зададе въпрос .

Местоимението it се използва и като подлог в безлични изречения .

It is cold this morning . / Студено е тази сутрин.
It often rains here in autumn . / Често вали дъжд тук есента .
It is cloudy and foggy today . / Облачно и мъгливо е днес .
It is difficult . / Трудно е .

Лични местоимения в косвен падеж ( Objective Case )
Изпълняват ролята на допълнение в изречението .

I often meet Chris and Dean .
Аз често срещам Крис и Дийн .
I often meet them .
Аз често ги срещам .

Лични местоимения в косвен падеж се употребяват след предлозите for , to , with , from , on , among и други .

Please,give the book to me .
Моля , дай книгата на мен .

Come with us .
Ела с нас .

Притежателните местоимения в английски език имат две форми в зависимост от това , дали се употребяват като прилагателни имена - пред съществителни имена , или самостоятелно - вместо дадено съществително име .

Форми на притежателни местоимения , употребявани като прилагателни имена .

This is my car
Това е моята кола .

Olivia lives with her parents .
Оливия живее с нейните родители.

Притежателните местоимения не приемат определителен член the , но се превеждат с членувано местоимение .

The company is very big .
Компанията е много голяма .
Their company is very big .
Тяхната компания е много голяма .

The bicycle is new .
Велосипедът е нов .
This is my bicycle .
Това е моят велосипед .


Форми на притежателни местоимения , употребявани самостоятелно :

This watch is mine .
Този часовник е мой .

Their house is bigger than ours .
Тяхната къща е по-голяма от нашата .

Когато искаме да кажем "един мой приятел" , "едни мои приятели" , "един негов приятел" и т.н. , използваме a friend of mine , some friends of mine , a friend of his и т.н.

I am writing to a friend of mine .
Аз пиша на един мой приятел .

Mark will invite some friends of his.
Марк ще покани едни негови приятели .

Показателните местоимения в английски език са два вида :

- за близки лица и предмети 
- за далечени лица и предмети

Показателни местоимения за близки лица и предмети :

this - този , тази , това ( за ед. число )
these - тези ( за множествено число )

This chair is comfortable .
Този стол е удобен .
These flowers are for you .
Тези цветя са за теб .


Показателни местоимения за далечни лица и предмети :

that - онзи , онази , онова ( за ед.число)
those - онези ( за мн. число )

Do you know that man ?
Познаваш ли онзи мъж ?
Those mountains are far away .
Онези планини са далече .

This/that + прилагателно име означава "толкова" , "така" в разговорната реч .

I didn't know it would be this bad .
Не знаех , че ще бъде толкова лошо . 

Въпросителните местоимения в английски език са :

who : кой,коя ,кое ,кои (за лица) .Задава се към подлога .

Andrew is a computer programmer .
Адндрю е компютърен програмист .
Who is a computer programmer ?
Кой е компютърен програмист ?

what - какъв , каква , какво , какви ( за предмети ). Задава се към подлога , сказуемото , сказуемното определение или допълнение .

The sun is shining . What is shining ?
Слънцето грее . Какво грее ?
You gave her flowers . What did you give her ?
Ти й подари цветя . Какво й подари ти ?

whom - кого , на кого . Задава се към допълнението . Често се заменя с who в разговорния английски .

Tom will give Ann a present . Том ще подари на Ан подарък .
Whom will Tom give a present ? На кого ще подари Том подарък ?

which - кой , коя , кое , кои ( от няколко предмета или лица )

Which country is bigger - Canada or Australia ?
Коя държава е по-голяма - Канада или Австралия ?

which of - кой , коя , кое , кои .. от ...

I have got some tea and coffe .
Аз имам чай и кафе .
Which of them do you prefer ?
Кое от тях предпочиташ ?

whose - чий , чия , чие , чии . Може да се употреби със съществително име , към което се отнася или отделно от него .

Whose bag is this ? Чия чанта е тази ? или 
Whose is this bag ? Чия е тази чанта ?

Относителните местоимения в английски език въвеждат подчинени изречения и служат за определения на някои части на главното изречение .

who - който,която,което,които ( за лица )

He is a man who always helps people .
Той е човек,който винаги помага на хората .

that - който ,която , което ,които ( за лице и предмети )

Summer is the season that I like best .
Лятото е сезонът ,който харесвам най-много .

whose - чийто , чиято , чието , чиито 

This is the student whose essay is the best .
Това е ученикът , чието есе е най-хубаво .

whom - когото , която , което , които ( за предмети )

He is an actor whom everybody likes .
Той е актьор ,когото всички харесват .

which - който , която , което , които ( за предмети )

The bag which is on the chair is mine .
Чантата , която е на стола , е моя .

what - каквото; това , което

What I told you isn't true .
Това , което ти казах, не е вярно .

as - какъвто ,каквато , каквото , каквито . Употребява се с думи като such такъв и the same същият .

I want to buy such a car as you have .
Аз искам да купя такава кола , каквато ти имаш .

Относителни наречия when - когато , where - където .Въвеждат подчинени изречения

The day when we met was rainy .
Денят , когато се срещнахме , беше дъждовен .

This is a place where you can buy everything .
Това е място,където можеш да си купиш всичко

Неопределителни местоимения в английски език :

Some

Когато се употребява в положителни съобщителни изречения, се превежда като „няколко“,„малко“ и се използва с броими и неброими съществителни.

There are some books on the table .

Some се употребява и във въпросителни изречения , изразяващи предложение или покана .

Would you like some cake ?

Any

Когато се употребява във въпросителни и отрицателни изречения, носи значението на „никакво“, „някакво“, „малко“.

Are there any books on the table?

По изключение any може да се използва и в положителни съобщителни изречения със значение "който и да е", "всеки".

You can ask any teacher in the school .

No

Употребява се в отрицателни изречения със значение на „никакъв“. След него стои съществително име. При употребата му глаголът е в положителна форма.

I have no Italian books at home .

За да избегнем повторение на съществителното при отговор на въпрос , употребяваме none.

How much time have we got ?
None .

Each

Използва се със значението на „всеки“, „всеки един поотделно“

Each person must have a passport .

Much/ Many

“Much” се използва за неброими съществителни имена, а „many” за броими – означават „много“. В положителни съществителни изречения за броими и неброими имена, се употребява „a lot of”

She drinks much mineral water in summer .
Lachezar and Atanas have got many books .

A lot of

Употребява се в положителни съществителни изречения за броими и неброими имена.

Little / A little

И двете означават „малко“ и се употребяват с неброими съществителни.
“Little” е „малко, но не достатъчно“ , а „a little” e „малко, но достатъчно“.

I speak a little Spanish .
There is little food in the fridge. It is nearly empty.

Few/ A few

Употребяват се като „малко“, „няколко“ и се употребява с броими съществителни в мн.ч.
“Few” е „малко, но не достатъчно“ , а „a few” e „малко, но достатъчно“.

I have few friends, so I am lonely.
Joey has few sandwiches, so he is not going to share them with Phoebe.

All / Most

"All” означава „всички“, а most “повечето“ и се употребяват с неброими съществителни.

Most of us are angry at the new teacher, because he is skipping the important things from the lessons.
All of them are happy, because they take the opportunities on time.

„All” може да се използва и с изрази за време.
All the time she was there.

Both/ None

“Both” се превежда като „ и двамата“ и се употребява, когато говорим за две неща.

Both teams played well.

"None” означава „никой“, „нито един“ и се употребява за повече от две неща.
None of the students was prepared for the exam.

Either(of)/ Neither(of)

“Either” се превежда като „и единият, и другият“ и се употребява за две лица или предмета.

Either of the restaurants was cheap.

“Neither” означава „нито един“ и глаголът след него е положителен, защото не може да има двойно отрицание.

Other

Употребява се пред съществително име

We have other styles if you are interested

The other

Употребява се със съществителни имена в мн.ч. и посочва определена група хора.

The young people were dancing, but the other guests were sitting at their tables.

Another

Употребява се със съществително в ед.ч.
I would like another pen.

Възвратни и емфатични местоимения в английски език :

Възвратни местоимения показват , че действието се връща върху лицето , което го извършва и мястото им в изречението е след сказуемото .

I enjoy myself .
Аз се забавлявам .
He thinks only about himself .
Той мисли само за себе си .

Възвратни местоимения могат да се употребяват и след глагол с предлог : look at - гледам ; talk to - говоря на ; look after - грижа се за ; be angry with - ядосан съм на ; think about - мисля за и др.

Look after yourself .
Грижа се за себе си .

Емфатични местоимения . Имат еднакви форми с възвратните местоимения . Служат за подсилване значението на подлога и се превеждат със "самият аз"(ти,той,тя и т.н.),
"лично аз" . Стоят пред сказуемото .

I myself made the cake .
I myself greeted the winner .