Времена / English Grammar Rules - Conditional Tense


 English Grammar Rules


Езици - Английски - Оценка на ниво
1. First Conditional

Отнася се за настоящето или бъдещето и винаги изразява реални ситуации – действието е вероятно да се случи след изпълнението на условието. В главното изречение се използва Future Simple Tense, a в подчиненото Present Simple Tense2. Second Conditional

Изречението се отнася за настоящето или бъдещето и изразява нереални условия (действието е възможно да се извърши, но условието е неизпълнено). В подчиненото изречение се използва минало просто време - Past Simple Tense, а в главното модален глагол would, could, might + глагол в инфинитив.Сравнение между първи и втори вид:

If I see him, I will tell him. ( Предполагам, че ще го видя, защото посещаваме едно и също училище)
If I saw him, I would tell him. ( Не мисля, че ще го видя, защото е болен)
If I need your help, I'll call you. ( Възможно е да се нуждая от помощта ти)
If I needed your help, I'd call you. ( Не е особено вероятно да се нуждая от помощта ти)

3. Third Conditional

Изречението се отнася за миналото и изразява нереални и неизпълними условия. В главното изречение се използва модален глагол would, could, might или should + минало причастие на глагола, а в подчиненото – минало перфектно време – Past Perfect Tense.4. Zero Conditional

Изречението се отнася за настоящето и изразява винаги верни, изпълними условия. Времето в главното и подчиненото изречение е сегашно просто – Present Simple Tense.

If you press the red button, the machine explodes.
If I go to school, I get up at seven. (Винаги когато отивам на училище..)
If you park your car on double yellow lines, you pay a fine. (Винаги когато паркираш...


'If' може да бъде заместен от 'when'

If you boil water to 100 C, it boils
Whan you boil water to 100 C, it boils


5. Изразяване на хипотетична ситуация - Hypothetical Situation

- Изразява желание, което не може да се изпълни в настоящето или би могло да се изпълни в бъдещето. Използва се конструкцията wish + минало просто време – Past SimpleTense.
I wish I had a car

- Изразява съжаление, че нещо се е случило в миналото. Използва се конструкцията wish + минало перфектно време – Past Perfect Tense.
I wish I had studied harder.

- Изразява желание нещо да се промени в бъдещето или когато се оплакваме на някого. Използва се конструкцията wish + would + глагол в инфинитив.
I wish the weather would get better.

6. Mixed conditionals

В този тип условни изречения се комбинират втори и трети тип.

If he had left immediately, he would be here now. (той не е напуснал незабавно и не е тук)
If I had studied hard when I was young, I wouldn't be a porter now. ( Не съм учил усилено и съм портиер)

Съюзи в условните изречения:

if - ако;
in case - в случай че,ако;
suppose (that) - предполагам, че; 
on condition (that) - при условие, че
provided (that) - в случай на; 
unless -докато; 
but for - ако не.