ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА


 ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЛАСТ

„ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ” – VІІ клас

7и клас - Химия и опазване на околната среда - Външно оценяване
1. Две молекули хлор се означават така:

2. В коя двойка съединения сярата проявява само втора валентност?

3. Кое е наименованието на химичното съединение, изразено със следната
структурна формула?4. Химичната формула на съединението динатриев сулфид е:

5. Металът натрий не бива да се пипа с ръце, защото

6. Кои вещества са продукти на означената реакция?

киселина + основа -->………. + ………..


7. Коя е възможната химична реакция?

8. С кое от веществата HE взаимодейства солната киселина (НСl)?

9. Като имате предвид мястото им в Периодичната таблица, посочете кой от
металите реагира най-бурно с вода?


10. Според означеното на етикетите рН, в коя от колбите е най-вероятно да се
съхранява разтвор на натриева основа?