ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА


НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА
ОБЛАСТ „ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ” – VІІ клас
28 май 2014 г.

7и клас - Химия и опазване на околната среда - Външно оценяване
1. Варовикьт е изграден от елементите калций, въглерод и кислород. Химичните
знаци на тези елементи, написани в реда на изброяването им, са:


2. Формулата на сероводорода – силно отровен, безцветен газ със задушлива
миризма на развалени яйца, е H2S. От коя валентност е сярата в това съединение,
ако знаете, че водородът проявява първа валентност?


3. Кое от наименованията НЕ отговаря на съединението, записано с формулата
HCl?


4. Кое е липсващото вещество в уравнението

2 Na + 2 __ → 2 NaOH + H2↑ ?


5. Кое от изброените свойства НЕ е характерно за хлора?

6. Прочетете текста и определете кое е описаното вещество Х :

Веществото Х е основен хидроксид. В практиката е известно като сода каустик.
Водният разтвор на Х оцветява индикатора фенолфталеин в малиновочервен цвят.


7. При взаимодействие на натрий с неметал се образува:


8. Елементът Х е от втора главна група, а елементът Y – от седма главна група.
Следователно


9. Разтворът на кое вещество ще промени цвета на виолетовия лакмус в червен?

10. При горене на дърва