ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ


 Национално външно оценяване, 2015 година


7и клас - Физика и астрономия - Външно оценяване
1. Две еднакви батерии, всяка с напрежение 3 V, са свързани, както е показано на
схемата. Колко е напрежението върху лампата?2. Колко ома е съпротивлението на консуматор, ако при напрежение 120 V през
него протича ток 20 А?


3. Необходим ви е нагревател, който за време t = 10 s да отделя количество
топлина Q = 4000 J при ток през нагревателя I = 2 A. Проводник с какво
съпротивление R ще използвате за изготвяне на такъв нагревател?

Полезна формула: Q = RI2t


4. Светлинен лъч преминава от въздух във вода (вж. фигурата). Кой от
номерираните лъчи съответства на пречупения във водата лъч?5. Светлинен лъч S пада върху събирателна леща Л (вж. фигурата). В коя точка на
екрана ще попадне пречупеният лъч? (С точка F е означен фокус на лещата.)6. Рефлекторът на джобно фенерче представлява вдлъбнато огледало с радиус
4 cm. На какво разстояние d от върха на огледалото трябва да бъде поставена
лампичката Л, така че отразените от рефлектора лъчи да образуват успореден
сноп?7. Теглилка е окачена на пружина и извършва трептене с амплитуда 5 cm. Колко е
разстоянието между най-горното и най-долното положение на теглилката?8. Ядрото на атома, изобразен на фигурата, съдържа общо 7 частици и около него
обикалят 3 електрона. Колко са неутроните в ядрото на този атом?9. Върху източник на радиоактивни лъчи е поставен лист хартия. Кои лъчи се
поглъщат почти напълно от хартията?


10. Кое от следните твърдения е вярно за всички външни планети от Слънчевата
система (групата на планетите гиганти)?