БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ


 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА

ОБЛАСТ „ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ” – VІІ клас
28 май 2014 г.

7и клас - Биология и здравно образование - Външно оценяване
1. Коя е най-малката систематична (таксономична) група в класификацията на
организмите?


2. Лактобактериите (виж изображението) са едноклетъчни организми, които
предизвикват млечнокисела ферментация, чрез която се получава кисело мляко.
В цитоплазмата на клетките им има рибозоми и наследствено вещество, което не е
обособено в ядро. Представители на кое царство са лактобактериите?


3. Лаборант наблюдавал с лупа в проба, взета от застоял водоем, едноклетъчни
обекти, които се движели бавно с лъжекрачка (псевдоподи) и имали обособено
ядро. Помогнете му да определи кои са тези организми.


4. Растенията са:

5. В коя от групите са изброени САМО голосеменни растения?

6. Клетките на гъбите НЯМАТ:

7. Кои от изброените организми се хранят несамостойно?

8. Кое от представените на схемата животни принадлежи към тип Членестоноги?9. Каква е приликата между дъждовния червей и градинския охлюв?

10. Кои от посочените организми са преносители на болести при човека?

11. Koи два от посочените организми са паразити?