Тест по математика за VII клас, 2015


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
22 МАЙ 2015, Вариант 3

 


7и клас - Математика - Външно оценяване
1. Частното 50,05 : 10 е равно на:

2. Стойността на израза 530.5 - 5.30 е:3. Многочленът n2 - 4 - n - 2 е тъждествено равен на:

4. Изразът 2ab2 - 4ab + 8a2b е тъждествено равен на:

5. Мярката на Δ BCM от чертежа е:6. Едната страна на правоъгълник е 18 cm, а другата му страна е три пъти по-къса от
нея. Обиколката на правоъгълника е:


7. Коренът на уравнението 2 - -5(3 - x) e:

8. Коренът на кое от уравненията е отрицателно число?9. Кое от числата е решение на неравенството -5x > 15 ?

10. На щанд има три вида плодове. От тях 1/3 са дюли, а 1/4 от всички плодове са
праскови. Кое от числата може да е броят на всички плодове на щанда?


11. Турист изминал разстоянието от пункт А до
пункт E. На графиката е показана зависимостта на
изминатия път S (km) от времето t (h). В кой
участък той се е движил със скорост 6 km/h?12. От всички рози в един цветарски магазин, 80% са червени, а другите 30 рози са
бели. Колко са всички рози в магазина?


13. Складово помещение се запълва или с 12 сандъка или с 18 кашона. В помещението
има 4 сандъка и 9 кашона. Кой сбор изразява каква част от помещението е запълнена?


За задачи 14, 15 и 16 използвайте следното условие:
На чертежа MNP е равнобедрен, MP - NP .
Правата s е симетралата на MP и TR = 2 cm.
14. Височината на MTP през върха P е отсечката:

15. Кои твърдения са верни?16. Дължината на отсечката MN в сантиметри е:

Известно е, че х е цяло число, по-голямо от 5.


17. За коя стойност на х точката D е среда на отсечката AB?