Тест по биология и здравно образование за VII кл.


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА    

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЛАСТ

"ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ" 


7и клас - Биология и здравно образование - Външно оценяване
1. Кои от царствата обединяват само едноклетъчни организми?

2. В кой от изброените таксони организмите имат най-много прилики помежду си?

3. Двете растения, изобразени на схемата, определяме като:
4. Коя клетъчна структура е означена на схемата с цифрата 1?
5. Едноклетъчният организъм, изобразен на схемата принадлежи към:
6. Каква е клетката, изобразена на схемата?
7. Кои от растителните тъканите са изградени от мъртви клетки?

8. Коя от означените части на семето осигурява хранителни вещества за развитието на новото растение?
9. В коя от частите на цвета се извършва оплождането?
10. Двусемеделно растение е поставено в херметически затворен стъклен съд. След
известно време вътрешните стени на съда се покриват с фини капчици вода, отделени от растението. Кой процес е в основата на наблюдаваното явление?


11. Кое заболяване се причинява от бактерии?

12. На схемата е представен морски обитател, хранещ се с дребни водни организми. Към кой от изброените типовете от животинското царствата принадлежи този организъм?
13. На схемата са представени четири стадия от безполово размножване на хидра.
На коя от рисунките е изобразен първият стадий на размножаването?
14. На рисунката са представени последователните етапи от развитието на домашна муха. Кой от изброените организми има подобен цикъл на развитие?
15. Кой от организмите от хранителната верига се храни самостойно?