Тест по история и цивилизация (вариант 3)


5и клас - История - Външно оценяване
1. Коя дейност праисторическите хора са усвоили най-рано?

2. Разгледайте изображенията, на които са показани най-старите предмети в света,
изработени от злато. В коя европейска държава са открити те?3. Основните форми, през които последователно преминава държавното устройство
на древноизточните общества са:


4. През 1274 г. пр.Хр. при град Кадеш между египтяни и хети се състояла една от най-
големите битки в историята. Кой век съответства на тази година?


5. Къде е използвана древната писменост,
показана на изображението?6. Кой е богът на светлината и изкуствата в Древна Елада?

7. Археологията е наука за:


8. Коя гръцка колония е отбелязана със знак „Х“ на картата?9. Кое твърдение за живота на спартанците е вярно?

10. Кой атински стратег въвежда реформите, описани в текста?

„…Той заменил стария съвет на 400-те със Съвет на петстотинте (Буле). За да
предпази демокрацията от посегателства, той въвел и остракизма. Чрез гласуването на
гражданите всеки политик, който искал да установи еднолична власт, бил изпращан в
изгнание за десет години... Държавният строй станал още по-демократичен от онзи по
времето на Солон.“


11. Кой предмет е част от Панагюрското златно съкровище?


12. Кое събитие се е случило по време на Римската република? Ориентирайте се по
линията на времето.13. Император Константин Велики издава през 313 г. Миланския едикт, с който:

14. Разгледайте изображението и отговорете на въпрос 14 и 15:14 Коя основна трудова дейност на хората е представена на изображението?15. На коя древна цивилизация принадлежи този паметник на културата?16. Разгледайте внимателно картата и изпълнете задача 15 и 16:15. Походите на кой велик завоевател са означени на картата?17. Запишете мястото на битката, която отваря пътя му към завладяването на Египет


18. При какво условие, според текста, решенията на народното събрание влизали в сила?

„На народното събрание пък Ромул предоставил следните три правомощия: да
избира висшите магистрати, да утвърждава законите и да решава въпросите за
обявяване на война... Никое от тези решения обаче нямало абсолютна сила, ако по тях
нямало решение на сената. Целият народ обаче не гласувал наведнъж, а като бил свикван
по курии.“


Из „Римски древности“, Дионисий Халикарнаски (І в. пр.Хр.)19. Как се нарича подреждането на събитията, според последователността, в която са се случили?

20. Кое тракийско племе създава голяма и трайна
държава?