Тест по химия и опазване на околната среда за VII кл.


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЛАСТ "ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ"
7и клас - Химия и опазване на околната среда - Външно оценяване
1. Моделът на фигурата представя:
2. В кой ред са записани следните химични елементи:

калий, хлор, калций, кислород и йод?


3. Две молекули бром се означават така:

4. Молекулата на амоняка съдържа атоми на два химични елемента – азот (N) и водород (H). В това съединение азотът проявява трета валентност. Формулата на амоняка е:

5. Кое от наименованията на химичните съединения е ГРЕШНО?

6. Една от железните руди, наречена хематит съдържа съединението дижелезен триоксид. С коя от следните формули е означено това съединение?

7. Посочете в кое от наименованията на химичното съединение е допусната грешка:

8. Кое от уравненията по-долу представя вярно следната схема на химична реакция?
9. Кое от твърденията е вярно?

10. Кое химично уравнение изразява процеса неутрализация ?

11. Какви са веществата Х в схемата:
12. Довършете съвременната формулировка на Периодичния закон:

Свойствата на химичните елементи и на техните съединения са в периодична
зависимост от


13. Посочете комбинацията вещества X и Y, които удовлетворяват условието елементът Х да е от седма група, а елементът Y – от първа.

14. Посочете кой от процесите

1 – взаимодействие на основа с киселина;
2 – горене на свещ

е екзотермичен:


15. Върху етикетите на някои особено опасни вещества, с които се работи в химическите лаборатории, се поставят предупредителни знаци към работещите. Какво предупреждение отправя следният знак?