Тест по история и цивилизация (вариант 1)


7и клас - История - Външно оценяване
1. Кога започва Българското Възраждане?

2. Кое твърдение за епохата на Българското възраждане НЕ е вярно ?

3. Кое от понятията отразява промените в селското
стопанство на българите през Възраждането?


4. Кой ръкопис на книга е завършен в Зографския
манастир през 1762 г. ?


5. Кое оказва отрицателно въздействие върху българите през Възраждането?

6. Коя дата НЕ съответства на посоченото събитие?

7. Кой от възрожденците ни, свързан с българското
светско образование, е на снимката?
8. Кой от възрожденците е един от ръководителите на движението за независима българска църква?

9. Коя от идеите на Васил Левски е заложена в следната мисъл?

„Целта ни в Българско е братство с всекиго, без да гледаме на вяра и народност.”


10. За коя историческа личност се отнася текстът?

Роден е в град Калофер. Учи в родния си град и в Русия. Пише стихотворения и издава революционни вестници.


11. Кой е войвода на „Хвърковатата чета” по време на Априлското въстание?12. Какви са Васил Друмев и Добри Войников?

13. Коя от следните идеи принадлежи на Георги
Раковски?


14. Кой от официалните празници след Освобождението е отбелязван още през Възраждането?

15. На коя дата е станало събитието, описано в откъса?

„Народът ликуваше...От всички страни се издигаха в утринното небе викове „Да живее княз Александър! Да живее Съединена България!”


16. Кое е общото в управлението на Стефан Стамболов и Константин Стоилов?

17. В коя група събитията са подредени хронологично?

18. С кое историческо събитие се свързва датата 22
септември 1908 г.?


19. Какви са последиците за България от Първата
световна война?


20. Защо на 3 октомври 1918 г. цар Фердинанд е принуден да се откаже от трона и да напусне завинаги България?

21. Кога се включва България във Втората световна
война?


22. От кои държави България внася най-много стоки през 1911 г. според графиката?
23. С коя дума трябва да се допълни изречението?

Превръщането на промишлени предприятия от частни в държавни чрез отнемане от собствениците със или без заплащане на обезщетение се нарича................................


24. Кой от изброените творци е писател?

25. Коя държавна институция обсъжда и приема законите в Република България?