НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЕЛ ЗА IV клас, 2015


 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование

Тест по Български език и литература за IV клас,

7 май 2015 г.


4ти клас - Бълг. ез. и литература - Външно оценяване
1. Прочети внимателно текста.

ВРАБЧЕТО И ЛИСИЦАТА
Някога врабчето и лисицата били големи приятели. Където тръгнела лисицата, врабчето подире ?.
– Врабченце, братч–е
рекла веднъж лисицата–,
хайде да работим заедно. Ще посеем жито.
Задружно ще го пожънем и ще си го разделим по братски.
Посeли жито. То пораснало, вързало клас, узряло. Дошло време за жътва. Една сутрин врабчето и лисицата отишли да жънат. Но щом напекло слънцето, лисицата, която била много мързелива, почнала да хитрува:
– Врабченце, братче, ти жъни, пък аз ще ида на оня хълм да подпирам облака да не падне,
защото падне ли– отиде ни хубавото житце!
– Иди, кумичк–е
рекло врабчето и се навело самo да жъне.
Лисицата се изкачила на хълма, клекнала да подпира облака, който тъкмо тогава се задал от планината. А врабчето жънало, жънало, цялата нива пожънало, прибрало снопите.
– Ела, кумичке, да вършеем!
– Ти вършей, врабченце, братче, пък аз ще подпирам и днес облака, защото, ако падн–е свършено е с житцето ни!
Врабчето впрегнало воловете, овършало житото и повикало лисицата.
– Ела, кумичке, да разделим зърното!
Лисицата дошла веднага и започнала да разпределя житото:
– На тебе, врабченце, една кофа зърно, а на мене две, защото аз вършех по-тежка работа:
подпирах облака.
Врабчето прибрало своето жито, преглътнало и си отишло.
– Защо си нажалено–?
попитало го кучето.
Врабчето му разказало как го излъгала лисицата. Тогава кучето казало ядосано:
– Аз ще я науча! Заведи ме при житницата на лисицата!
Врабчето го завело. Кучето влязло в житницата и се заровило в зърното.
На другия ден лисицата влязла в житницата си. Почнала да пълни един чувал, защото щяла да ходи на воденица. Както гребяла, открила едното ухо на кучето. Помислила, че е част от цървул, и го отхапала. Тогава кучето скокнало. Нахвърлило се върху нея и й дало урок.

Какво направила лисицата, когато слънцето напекло?

2. Коя е думата, която описва най-добре лисицата
3. Какво е врабчето от приказката?
4. Какво прави кучето, за да помогне на врабчето?
5. Какви думи са врабче и врабченце?
6. Какво е по цел на изказването изречението: Аз ще я науча!
7. Прочети само оцветената част от текста и открий числително бройно име и го запиши.