НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА IV кл.


 МИНИСТEРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО МАТЕМАТИКА 8 май 2015 г. 


4ти клас - Математика - Външно оценяване
1. Кое от написаните числа е два
милиона три хиляди и тридесет и пет
?

2. Коя от цифрите трябва да се постави
в , за да е вярно, че 645 > 6145?

3. Сборът на числата 12 524 и 5739 e:
4. Разликата на числата 72 500 и 5206 е:
5. Произведението на числата 7937 и 4 е:
6. Произведението на числата 247 и 19 е:
7. Частното на числата 48 560 и 8 е:
8. Частното на числата 7308 и 18 е:
9. След пресмятането на израза 428.30 70  се
получава:

10. Неизвестното число в равенството  – 93 = 7245 е:

11. Половинката от частното на
числата 528 и 3 е:

12. Два чáса и половина са равни на:
13. Отсечката АС разделя
четириъгълника ABCD на:


14. Броят на триъгълниците на
чертежа е:


15. Бедрото на равнобедрен триъгълник
e 34 см. Основата е с 9 см по-малка от
бедрото. Обиколката на триъгълника е:

16. За боядисване на класните
стаи в училище платили 3000 лв.,
а за ремонта на двора платили 8
пъти повече. Колко лева струва
обновяването на покрива, ако то е
по-скъпо с 8256 лв. от ремонта на
двора?

17. Резултатът от пресмятането на израза 7500.8 - 8.3300 е: