ДЗИ по биология


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
23 май 2014 г. – Вариант 1.

12и клас - Биология - Външно оценяване
1. Kое равнище на организация на живата материя е представено на фигурата?


2. Към коя група екологични фактори принадлежат светлината, температурата и водата?

3. В популациите броят на индивидите върху единица площ (в единица обем) се определя като:

4. На схемата е представена водна екосистема. Каква роля в хранителните вериги изпълняват организмите, отбелязани с цифрата 5?5. Определете НЕВЯРНОТО твърдение.

6. Мъжките пауни, фазани и райски птици демонстрират пред женските опашките си с великолепни цветове на перата. Това е пример за:

7. Кои процеси са характерни за биосферата като макросистема?

8. Процес, който осигурява кислород в атмосферата, е:

9. На фигурата са изобразени екологичният минимум, оптимум и максимум на три биологични вида (1, 2 и 3) по отношение на фактора температура. Кой/кои от видовете са еврибионти?10. Кой от химичните елементи е макроелемент за клетката?

11. На схемата е представена общата формула на:12. На фигурата е изобразена животинска клетка. С коя цифра е означено ядрото й?13. ибозомите са:

14. Общо в структурата на растителните и животинските клетки е наличието на:

15. Кой клетъчен процес е изобразен на фигурата?


16. Свързването на иРНК с рибозоми се осъществява в началото на клетъчен процес, при който се синтезират:

17. През светлинната фаза на фотосинтезата се образува:

18. Процесът на разграждане на глюкозата до пирогроздена киселина (пируват) се нарича:

19. Мейозата:

20. Когато диплоидна клетка с 22 хромозоми се раздели чрез митоза, се получават:

21. Колко на брой са хромозомите в соматична клетка на домашна котка (виж кариограмата)?22. Съвкупност от клетки с общ произход, сходна структура и функция и междуклетъчното вещество около тях се нарича:

23. Какъв вид унаследяване е изобразено на фигурата?24. Пример за мутационна изменчивост е:

25. Взаимодействие между алели на два гена, при което алел на единия ген потиска фенотипната проява на алел на другия ген, се нарича:

26. Родители с кафяви очи (доминантен признак) имат дете със сини очи. Кои от изброените твърдения са верни?

1) Родителите са хомозиготни.
2) Родителите са хетерозиготни.
3) Детето е хетерозиготно.
4) Детето е хомозиготно по рецесивния алел.


27. Определете верните твърдения за размножаването.

1) Разнообразие в потомството се получава при половото размножаване.
2) Еднообразие в потомството се получава при безполовото размножаване.
3) Външното оплождане е характерно за всички водни животни.
4) Вътрешното оплождане е еволюционно по-нов процес от външното оплождане.


28. Кои стадии принадлежат към зародишния етап в развитието на човека?

1) гаметогенеза
2) дробене на зиготата
3) гаструлация
4) органогенеза


29. Следзародишното развитие на бозайниците и човека:

1) е необратим процес
2) започва от една клетка – зигота
3) може да бъде пряко или непряко
4) завършва със смъртта на индивида


30. За биологичния прогрес е вярно, че е:
1) една от насоките на еволюцията
2) противоположен по характер на биологичния регрес
3) свързан с увеличаване на числеността и ареала на систематични групи
4) съпроводен с висока смъртност, намаляване на ареала и изчезване на видове


31. За биологичния прогрес е вярно, че е:

1) една от насоките на еволюцията
2) противоположен по характер на биологичния регрес
3) свързан с увеличаване на числеността и ареала на систематични групи
4) съпроводен с висока смъртност, намаляване на ареала и изчезване на видове


32. Според Дарвин естественият отбор:

1) се осъществява от човека
2) се извършва чрез борбата за съществуване
3) е процес на запазване на полезните и отстраняване на вредните изменения
4) е основната движеща сила на еволюцията


33. Според съвременните схващания, фактори на микроеволюцията са:

1) модификационната изменчивост
2) мутационната изменчивост
3) популационните вълни
4) миграциите


34. Човешките раси се различават една от друга по:

1) генетичния код
2) морфологични белези
3) физиологични особености
4) умствени способности


35. Сравнителноанатомични доказателства за биологичната еволюция са:

1) сходствата в зародишите на гръбначните животни
2) рудиментарните органи
3) аналогните органи
4) хомологните органи