ДЗИ по физика и астрономия


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
23 май 2014 г. – Вариант 1

12и клас - Физика и астрономия - Външно оценяване
1. Положителен точков заряд е източник на електростатично поле. На коя фигура правилно са
начертани силовите линии на полето?


2. Два еднакви точкови заряда q си взаимодействат. Заменяме единия от зарядите с друг
точков заряд Q. По данните от фигурата направете извод за знака и големината на заряда Q.
Зарядът Q е:


3. Електрон e– започва движението си от състояние на покой в т. О на еднородно (хомогенно)
електростатично поле. В каква посока ще се движи електронът?4. За да демонстрира наелектризиране по влияние (електростатична индукция), ученик
приближава положително наелектризиран балон към незаредена метална сфера. На коя фигура
правилно са означени индуцираните заряди?


5. Светкавицата на автоматичен фотоапарат се захранва от кондензатор с капацитет
C = 1,8.10–4 F, зареден до напрежение U = 200 V. Пресметнете заряда q на кондензатора.


6. Коя от изброените мерни единици НЕ е единица за енергия?

7. Два резистора със съпротивления 30 Ω и 60 Ω са свързани успоредно. Колко ома е
еквивалентното им съпротивление?


8. На графиката е показана зависимостта на тока I от напрежението U за даден резистор.
Пресметнете тока през същия резистор при напрежение U = 10 V.9. Нагревателят на електрическа фурна има мощност P = 1,1 kW и се захранва от мрежово
напрежение U = 220 V. Пресметнете съпротивлението на нагревателния проводник.


10. Ученик свързва електрическа верига по дадената схема, но има проблем. Ключът K
включва и изключва първата лампа Л1, но втората лампа Л2 не свети и при двете му
положения. При изправна лампа Л2 проблемът може да се дължи на:11. Коя формула изразява законът на Джаул-Ленц?

12. В среда, в която протича газов разряд, се появяват токови носители в резултат на следния
процес:


13. Свойствата на полупроводниците силно зависят от температурата. Кое от изброените
твърдения е вярно за кристал от чист германий?


14. Протон p+ навлиза в еднородно (хомогенно) магнитно поле със скорост v, перпендикулярна
на магнитната индукция В. В коя от означените посоки ще се отклони частицата под действие
на магнитната сила?15. Кой от изброените обекти НЕ е източник на магнитно поле?

16. Електрон навлиза в еднородно (хомогенно) магнитно поле, както е показано на фигурата.
Какво по вид е движението на електрона?17. В метален пръстен протича индуциран ток, когато приближаваме към пръстена постоянен
магнит. Може ли да се получи индуциран ток, ако вместо магнит използваме:

I. намотка, по която тече ток
II. желязна сърцевина


18. Във верига тече променлив ток с период T = 0,01 s , чиито моментни стойности са в
интервала от − 2 A до + 2 A . Определете честотата ν и амплитудната стойност Im на тока.


19. Електрическа лампа е включена към източник на променливо напрежение. Токът през
лампата и напрежението в краищата ѝ имат ефективни стойности съответно Iеф и Uеф. Посочете
формулата за пресмятане на мощността на лампата.


20. Математично махало извършва хармонично трептене. Махалото се движи закъснително
при преместване от:21. Махало извършва 12 пълни трептения за 2 минути. Пресметнете честотата ν и периода Т на
трептене.


22. Три пластини са монтирани на опора, която може да трепти с различни честоти.
Собствената честота на всяка пластина е отбелязана върху нея. Когато опората трепти с
честота 7 Hz:23. На фигурата е показана напречна хармонична вълна. Кое разстояние е равно на една
полувълна ?


24. Дадена е непълна схема на електромагнитния спектър.25. На фигурата е показан ходът на светлинен лъч през стъклена пластина с успоредни стени.
Кой от означените лъчи е начертан грешно?26. В таблицата са дадени показателите на пречупване на три кристала.Кое от твърденията е вярно?
I. Кварцът е оптически по-плътна среда от калцита.
II. Светлината се разпространява с по-голяма скорост във флуорит, отколкото в кварц.


27. Първият от два монохроматични източника на светлина излъчва сноп с дължина на вълната
λ1 = 630 nm , а вторият – с λ2 = 450 nm 2 = . По тези данни можем да твърдим, че двата снопа са:


28. Светлинен лъч е насочен към стъклена призма. Ъгълът на пречупване НЕ зависи от:

29. Когато осветим стъклена призма с тесен сноп червена светлина, на екрана зад нея се
наблюдава тясна червена ивица. Какво ще се наблюдава, когато осветим същата призма с тесен
сноп бяла светлина?


30. Спектралният анализ е метод на изследване, който използва факта, че всеки химичен
елемент има различен спектър на излъчване. Всеки атомен спектър се състои от линии:


31. Монохроматична вълна, разпространяваща се във вакуум, има дължина на вълната
λ1 = 600.10–9 m и скорост c = 3.108. Когато се разпространява в стъкло, дължината на вълната е λ2 = 400.10–9 m. Определете скоростта на вълната в стъкло.


32. Квантовата теория за светлината е въведена, за да обясни явленията:

33. Кой от изброените източници излъчва линеен спектър?

34. Ядрото на изотоп има маса Мя и масов дефект Δm. Коя формула изразява енергията на
връзката ΔE на даденото ядро? ( mp – маса на протона, mn – маса на неутрона)


35. Проба съдържа радиоактивен изотоп с период на полуразпадане T1/2 = 8 h. Каква част от
началното количество на изотопа ще остане в пробата след време t = 32 h?


36. Кое от изброените ядра се получава при радиоактивното разпадане:37. Реакциите на термоядрен синтез протичат с отделяне на енергия, както реакциите на
делене на урана. Производството на електроенергия в термоядрен реактор все още не е
възможно поради проблеми, свързани с:


38. Посочете ГРЕШНОТО твърдение. Масата на една звезда определя:

39. Върху диаграмата „спектър-светимост” червените свръхгиганти попадат в:40. Чрез измерване на червеното отместване в спектъра на далечна галактика и с прилагане на
закона на Хъбъл може да се определи: