ДЗИ по география и икономика


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
23 май 2014 г. – Вариант 1

12и клас - География - Външно оценяване
1. Основната причина за огромното разнообразие на животински видове в саваната е:

2. За кой тип зоналност се отнася смяната на климатичните пояси от Eкватора към
полюсите?


3. Кой вид полезно изкопаемо има седиментен произход и се използва зa производството
на цимент, в строителството и в медицината?


4. Посочете явлението, което се проявява в атмосферата и представя взаимовръзката
между геосфера и природен процес:5. Възрастовата структура на населението НЕ зависи от:

6. Коя от посочените държави е монархия по форма на управление?

7. Общият брой на държавите членки на Европейския съюз към 2014 г. е:

8. В коя група всички отрасли са от третичния стопански сектор?

9. На кои зърнени култури се падат 4/5 от общото производство на зърно в света?

10. Кое твърдение за Русия е вярно?

11. Кой мегаполис НЕ се намира в териториалния обхват на Северна Америка?

12. Същността на продоволствения проблем се изразява в:

13. Трансевропейският транспортен коридор № 8, свързващ Адриатическо с Черно
море, пресича държавната граница на България с:


14. Коя фериботна връзка е изобразена с цифра 4 на картосхемата?15. В коя двойка „географски обект – форма на релефа” е допусната грешка?

16. Находища на кои полезни изкопаеми се намират в Западните Родопи?

17. Посочете климатичната област, в която няма месец със средна температура, по-
ниска от +10 С, а юлските температури са най-високите в страната:


18. Кои са двете основни отточни области на България?

19. В коя от посочените групи са включени само азонални почвени типове?

20. В териториалния обхват на коя природногеографска област в България попадат
Севлиевската котловина и Васильовска планина?


21. В коя природна подобласт има национален парк, известен с опазването на еделвайса
и Байкушевата мура?


22. С помощта на кръговата диаграма посочете кой икономически отрасъл е водещ за
страната през 2010 г. според броя на заетите в него?23. Посочете демографската особеност, която се отнася за градовете София, Пловдив и
Варна:


24. Кое от посочените растения е от групата на влакнодайните?

25. Монтаж на леки автомобили се осъществява в района на:

26. Габрово, Пещера и Пловдив са центрове за производство на:

27. В кой от посочените градове се произвеждат растителни масла?

28. Първата жп линия в България свързва градовете:

29. В коя двойка „местоположение-туристически обект” е допусната грешка?

30. За кой български град се отнася характеристиката?

„Областният град е разположен по долината на р. Струма. Той е стар център на
въгледобива, енергетиката и производството на черни метали.”