Тест по български език и литература, 20 МАЙ 2015 г.


 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

VII клас, 20 МАЙ 2015 г.


7и клас - Бълг. ез. и литература - Външно оценяване
1. Въпроси с избираем отговор
Прочетете текста и разгледайте таблицата, за да изпълните задачи от 1. до 4. включително.

Според своя стил и характер българските народни хорà се класифицират по етнографската област, от която произхождат. Съществуват шест такива области – северняшка, добруджанска, тракийска, родопска, шопска и пиринска. Границите им обаче са съвсем условни, понеже има и хорà, които се практикуват в цялата страна, независимо че носят белега на конкретен регион.
Всяко хоро изисква характерна стойка на тялото и специфично движение на ръцете, което го прави различно от другите хорà. Едновременното изпълнение на движенията със заловени ръце, при което всички са подчинени на общия ритъм, спомага за емоционалното сплотяване на съответния танцов колектив.
Най-популярни са тракийските хорà, които се отличават и с голямо разнообразие. По сложност варират от най-простите до най-сложните, а в темпово отношение съществуват както бавни и умерени, така и много бързи – от 2/4 до 5/16 такта, та дори и в 7/16. В мъжката игра при тракийските хорà са характерни пляскания с дланите, пляскания по бедрата и по ходилата, съчетани със сложни стъпки, с клякания и със завъртания. Женските хорà в Тракия най-често се играят при вокален съпровод от самите участнички в танца.


Текстът е откъс от:


2. За хорà от коя етнографска област се дава конкретна информация и в текста, и в
таблицата?


3. Кое от твърденията е вярно според информацията от текста и от таблицата?

4. Кои хорà са еднакви в темпово отношение според информацията от таблицата?

5. Кое от изреченията е сложно съставно изречение с подчинено определително изречение?


6. Какво е по вид изречението?

Застанал до вратата като войник на пост, той продължаваше да се безпокои за срещата, която му предстоеше.


7. В кое от изреченията НЕ е допусната пунктуационна грешка?

8. Кой от подчертаните глаголи е от несвършен вид?

9. В кое от изреченията е използвана глаголна форма за условно наклонение?

10. Кое фразеологично словосъчетание е с различно значение от това на останалите?

11. Коя от подчертаните думи е употребена неуместно в изречението?

Вълнуващото преживяване на борда на кораба включва седемдневен пълен пансион и разнообразни забавления, съчетани с приятното усещане за спокойствие и уют, което оставя неизлечими спомени у пътуващите.


12. В кой от редовете има пунктуационна грешка при цитирането?

13. Стихосложението, постоянните епитети и повторенията, типични за българския фолклор, са характерни за творбата:

14. Кой елемент от образа на родното пространство присъства и в одата „Опълченците на Шипка“, и в повестта „Немили-недраги“ от Иван Вазов?

15. Защо Бай Ганьо отива на гости у Иречек?

16. Коя творба има подзаглавие „11 август 1877“?

17. Коя двойка думи НЕ разкрива контраста между поведението на баба Илийца и на калугера Евтимий?

18. В коя творба преживяванията на героите НЕ са свързани с любовта към родината?

19. Намерете съответствието между фразеологичното словосъчетание в първата колона, и значението във втората колона.

А) хвърлям прах в очите     1) излагам се на опасност
Б) хвърлям си силите           2) заблуждавам чрез хитрост
В) хвърлям се в огъня          3) отправям остри нападки
Г) хвърлям гръм и мълнии   4) не се щадя при работа


20. За кой литературен герой се отнасят думите:
„Най-после той доближи брега, вмъкна се в долчето и там се спря и се ослуша.“21. За кой литературен герой се отнасят думите:
„…щеше да каже нещо, но думата се задъни в гърлото ù...; тя тръгна безнадеждно…“22. За кой литературен герой се отнасят думите:
„Бяла пребрадка небрежно бе паднала над чело… Тъмнееха гъсти ресници, мъртвешки
склопени.“23. За кой литературен герой се отнасят думите:
„Право казано, табакерата беше в джеба му, но трябваше да намери предлог да понавести
дисагите…“24. От коя художествена творба е цитираният откъс?
„...един дебел пласт лед беше облякъл като в медна броня величествената река.“25. От коя художествена творба е цитираният откъс?
„...реката монотонно и жаловито шумтеше в дола и се губеше с глух тътен в завоя между
високо надвесени скали.“26. От коя художествена творба е цитираният откъс?
„Долу – ад! Нещо ври, кипи, беснува се, гърми, като че потърсва цялата околност, снопове
пяна се мятат като фонтани нагоре...“

27. От коя художествена творба е цитираният откъс?
„Свило се е синьо небе над земята и сипе огън и жар. Над широкото поле трепери адска марана.“