Тест по математика за V клас


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
14 май 2008 г.


5и клас - Математика - Външно оценяване
1. Числото 2,215 се чете:

2. Цифрата на стотните в десетичния запис на числото 124,978 е:

3. Най-голямото от числата е:

4. Сборът 3,76 + 28,4 е равен на:

5. Разликата 42,3− 3, 24 е равна на:

6. Сборът е равен на:

7. Произведението 0,2.0,006 е равно на:

8. Частното 42,06 : 3 е равно на:

9. Частното е равно на:

10. Стойността на израза 2, 4.0,17 + 7,6.0,17 е равна на:

11. Стойността на израза е равна на:

12. Ако 11− x = 5,6 , то х е равно на:

13. Ако , то х е равно на:

14. 2 кв. м са равни на:

15. Лицето на триъгълник със страна 0,6 дм и височина към нея 8 см е равно на:

16. Лицето на трапец с основи 10 см и 6 см и височина 5 см е равно на:

17. Колко литра вода събира аквариум с форма на правоъгълен паралелепипед, размерите на който са 50 см, 60 см и 70 см?

18. Най-малкото общо кратно на числата 10, 12 и 15 е:

19. Успоредникът е начертан върху квадратна мрежа (1 деление =1см). Намерете лицето му.


20. Трицифреното число 24∗ се дели на 2, на 3 и на 5, ако ∗ е :

21. Закръглете с точност до 0,01 числото 516,4573.

22. Филм по телевизията започва в 16 ч. 30 мин. В колко часà ще свърши филмът, ако продължителността му е 75 мин.?

23. Основите на правоъгълен трапец са 6 см и 4 см, а лицето му е 15 кв. см. Перпендикулярното бедро е:

24. Сборът от дължините на ръбовете на куб е 36 см. Обемът на куба е:

25. Яна купила 0,500 кг сирене, цената на което е 4,50 лв. за килограм, и 2 кутии сок по 1,95 лв. всяка.
Колко лева са върнали на Яна, ако е дала 10 лв.?