ДЗИ по математика 2014


 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

23.05.2014 г. – ВАРИАНТ 1


12и клас - Математика - Външно оценяване
1. Кой от изразите приема стойност, която е естествено число?

2. При x ± y изразът + -2 е тъждествено равен на:3. Всички допустими стойности на израза + са:

4. Кое от посочените числа НЕ е решение на неравенството x2 - 2x -33≥0 ?

5. Ако logg1 a = - , то стойността на числото а е:

6. Решенията на системата уравнения са:

7. Кое от квадратните уравнения има два реални положителни корена?

8. Отношението е равно на:

9. Върху раменете на ъгъл са разположени точките A , B , C и D , такива че AC ||BD , OC = 6 cm, CD =10 cm и OB =12 cm.
Дължината на отсечката AB е равна на:10. На чертежа е даден правоъгълният △ABC с катет BC = cm и височина СН към хипотенузата АВ. Ако AH = 5 cm, то дължината на отсечката ВН е:11. Дефиниционното множество на функцията, зададена с графиката си, е:


12. Общият член на числова редица е
an=,n N. Намерете a 2014


13. Числата 2, 6, 18, … , 1458 образуват крайна геометрична прогресия. Броят на
членовете на тази прогресия е:


14. Ако cos31° = a  , то вярно е, че:

15. Към реда 1, 2, 6, 8, 11, 21 е добавено ново число. Намерете средноаритметичното на
данните от новия ред, ако е известно, че двата реда имат една и съща медиана.


16. образувана комисия от председател и
четирима членове. По колко начина може да стане това?


17. В △ABC AC = 5 cm и BC = 7 cm. Ако медианата CM = 21 cm (M AB), то
периметърът на △ABC е равен на:


18. В △ABC AC =14 2 , BC =14 , AB < BC и ∢BAC = 30° . Мярката на ∢ABC е:

19. Върху страната АВ на квадрата ABCD e избрана точка М така,
че : Отношението AM :MB е:20. На чертежа върхът А на успоредника АВCD съвпада с началото на правоъгълна координатна система.
Срещуположният му връх C(8; ) е зададен с координати си и ∢BAD = 60° . Лицето на успоредника е: