Тест по география и икономика за V клас


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 9 юни 2010 г.
5и клас - География - Външно оценяване
1. Кой мореплавател открива морски път от Европа до Индия?

2. Коя посока на хоризонта сочи винаги Полярната звезда?

3.


4. На географска карта с мащаб 1:1 000 000 разстоянието между два града е 2 см. Определете действителното разстояние между
тях:


5. Какъв е мащабът на едромащабните географски карти?

6. Коя точка от схемата има географски координати

7. Какъв е строежът на Земята от центъра към повърхността?

8. Кой континент на Земята е най-голям по площ?

9. Кой океан е означен с цифрата 1 на картосхемата?
10. Релефът на Земята е резултат от действието на:

11. Колко метра е относителната височина на точка Б (2100 м) спрямо точка А (800 м)?

12. За кой климатичен пояс се отнася климатограмата?
13. От какво зависи пълноводието на реките?

14. Кое съответствие е вярно?

15. Кой от изброените животински видове е характерен за тропичните географски ширини?

16. За коя природна зона се отнася следното: „Растителността е гъста, етажирана и вечно зелена. Типични са увивните растения – лиани. Животните са маймуни, папагали, змии, насекоми”?

17. Кой природен ресурс е изчерпаем възобновим?

18. За кой континент е характерна най-голяма средна гъстота на населението?

19. Кой от проблемите е най-характерен за селата?

20. Библията е свещена книга на:

21. Коя страна е монархия по форма на управление?

22. НАТО е:

23. Коя особеност се отнася за централно-планираното стопанство?

24. Кое е общото между държавите САЩ, Япония и Германия?

25. На кой вид географска карта са изобразени промишлени центрове в различни страни?