Тест по бълг.език и литература за VI кл.


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЮНИ 2010 г.


6и клас - Бълг. ез. и литература - Външно оценяване
1. Кой от изразите НЕ е употребен като термин в
текста?

Микроскопът ни позволява да разглеждаме в детайли не само микроорганизми като вирусите и бактериите, а и спорите на микроскопичните растения и цветния прашец.


2. Кое изречение е безлично?

3. С кой израз може да се замени подчертаната дума, така че смисълът на изречението да се запази?

Някои хора носят амулети, вярвайки в силата им да предпазват от злини и нещастия.


4. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна
грешка?


5. Какъв е видът на изречението?

Заваля дъжд и навън захладня.


6. Кое от изреченията е сложно съчинено изречение?

7. Кое от подчертаните местоимения е употребено
правилно?


8. В кое изречение глаголната форма е в страдателен залог?

9. В кое изречение причастието НЕ изпълнява
службата на подлог?


10. Кой е правилният израз за смисъла на изречението?

Госпожо Директор, ………………… колкото е
възможно по-бързо на молбата ни.


11. В кое изречение е употребена глаголна форма за
минало неопределено време?


12. Коя от думите е написана правилно?

13. Кой образ на родното пространство присъства и във „Вятър ечи, Балкан стене”, и в „Хайдути”?

14. В коя творба са противопоставени светът на
фантазията и светът на реалността?


15. Действието в разказа „Косачи” от Елин Пелин се
развива в:


16. Основният конфликт в главата „Радини вълнения” от романа „Под игото” е между:

17. Какъв вид характеристика на героя има в откъса от разказа „Серафим” на Йордан Йовков?

- Хубаво си е то, мойто палто - продължи той с някаква особена радост в гласа си. - Аз като го позакърпя пак, ще прекарам с него и таз зима. Пък ако ми е писано, с него може да се представя и пред бога. То там, на онзи свят, туй палто може да ми помогне. Може пък там да ми дадат ново палто, златно, тъй да се каже, скъпоценно...


18. В коя творба алегорията е основно художествено
средство?