Тест по човекът и природата за VІ клас


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ - 2010 г. 


6и клас - Човекът и природата - Външно оценяване
1. Какъв път изминава влак за време t = 2 h при движение със скорост v = 100 h km?

2. Килограмът е единица за:

3. Към тяло, което е в покой, се прилагат едновременно две сили (вж. чертежа). В резултат на действието им тялото:
4. Човек със ски потъва по-малко в снега, отколкото когато стъпва с обувки, защото:
5. За хидростатичното налягане е вярно, че:

6. На графиката е показана зависимостта на масата на течност от нейния обем. Използвайки таблицата за плътността, определете вида на течността.


7. При наелектризиране на стъклена пръчка чрез триене с вълнен плат:

8. Електричният ток в металните проводници е насочено движение на:

9. Кое твърдение за лампите от електрическата верига е вярно?
10. На фигурата е изобразен модел на:
11. Коя е липсващата дума или израз в изречението:
Химичните елементи са съставни части на простите вещества и на ................... .


12. Натриевият атом се превръща в положителен натриев йон като:

13. Кой от посочените газове е основна причина за парниковия ефект?

14. Кое от твърденията се отнася за химично свойство?

15. Кой от означните процеси е химично разлагане?

16. Като енергиен източник НЕ се използва:

17. Коя от следните промени е химична?

18. Кой орган е изобразен на рисунката?

19. В кой от отговорите са посочени САМО увреждания на опорно-двигателната система?

20. В кои органи кръвта отдава кислород и приема въглероден диоксид?

21. На рисунката е показана:
22. За кой тип размножаване са необходими двама родители?

23. На рисунката плодникът с близалцето са означени с цифрата:
24. Кой орган е изобразен на рисунката?
25. Кое от заболяванията НЕ се предава по полов път?