JavaScript - Test 1


Тест за начално ниво - 20 въпроса.


Програмиране - JavaScript - Оценка на ниво
1. След какъв HTML таг се слага JavaScript?

2. JavaScript и Java са едно и също нещо.3. В коя секция може да се сложи JavaScript?

4. Как е правилно да се вмъкне външен скрипт?


5. Външния JavaScript файл трябва да съдържа <script> таг?6. Как може да изведем съобщението "Hello World!" като използваме JavaScript?

7. Как се декларира функция в JavaScript?

8. как се извиква функцията "myFunction"?

9. Кой е правилният начин за използване на IF клаузата в JavaScript?


10. Как да можем изпълним някакъв код, ако "i" е различно от 2?

11. Как се започва WHILE цикъл?

12. Как се започва FOR цикъл?

13. Кой е правилният начин за коментар в JavaScript?
14. Как да направим коментар с повече от една линии?
15. Как в JavaScript се създава масив?

16. Как се закръгля числото 3.14 към най-близкото цяло число?


17. Как се намира по-голямото от две числа?

18. По кой от изброените по-долу начини се отваря нов прозорец с JavaScript?
19. Кой от изброените кодове ще промени съдържанието на HTML елемента по-долу?

<p id="demo">This is a demo text.</p>20. Как с JavaScript можем да получим името на клиентския браузър?