Тест по математика за VII клас, 2014


НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

23 МАЙ 2014, Вариант 2


7и клас - Математика - Външно оценяване
1. Кое числово равенство е вярно?

2. Стойността на израза 12 – (6 + m) при m = –12 е:3. При a=-1 най-малка стойност има изразът:

4. Коренът на уравнението 3(4 – х) = –4 е:

5. Равенството(3x-2)2=(*)-12x+4е тъждество, ако (*) се замени с едночлена:

6. На чертежа △ABCе разностранен. Ако АО = ОB, то
точка О лежи на:


7. На чертежа правите a и b са успоредни. Ъгъл α е равен на:


8. Цената за пътуване с такси се определя по формулата C = 1,20 + 0,80.k, където k са изминатите километри, а C е цената в левове. От тази формула изминатите километри k за дадена цена С се определят така:

9. Надя, Ели, Руми и Ира продават билети за благотворителен концерт. Диаграмата показва броя на билетите, които всяка от тях е продала. Ира е продала 30 билета.
Колко билета общо са продали Надя, Ели и Руми?


10. Кой израз е тъждествено равен на многочлена, отговарящ на следното описание:
Към втората степен на 4y е прибавено произведението на y и 4.


11. Изразът (a – 1)3 – (a – 1)(a2 + a + 1) е тъждествено равен на:

12. Колко грама захар има в 500 грама 5% захарен разтвор?

13. След като похарчил от парите, които имал, на Мони му останали 20 лева. Колко
лева е похарчил Мони?


14. Мярката на ∢BAC от чертежа е:


15. На чертежа точката D от отсечката AC е избрана така, че AD = DB = BC. Мярката на ∢ABC e:


16. Ъглополовящите AM и BN в успоредника ABCD разделят страната DC на три равни части. Дължината на страната BC е a cm. Периметърът на успоредника ABCD в сантиметри е равен на:


17. Посочете едно цяло число и едно дробно число, които са решения на неравенството
9 ≤ -3x .


18. Триъгълникът ABC на чертежа е правоъгълен, CH е височината към хипотенузата АВ, CM е медианата към
страната AB, AН = 3 cm и AC = 6 cm.

Височината в CMB през върха С е отсечката …………?19. Мярката на ∢MAC е …………°


20. Отсечката АС е два пъти по-малка от отсечката


21. Мярката на ∢BMC е …………°


22. Дължината на отсечката ВН е ………. сm.


23. На диаграмата са представени резултатите на осем ученици на ТЕСТ 1 и на ТЕСТ 2.


Кой от учениците има толкова точки на ТЕСТ 1, колкото са точките на Иван на ТЕСТ 1?24. Кой от учениците има най-много точки общо на двата теста?


25. Колко от учениците имат повече от 75 точки общо на двата теста?


26. Колко от учениците имат толкова точки на ТЕСТ 1, колкото и на ТЕСТ 2?