Тест по математика за VII клас, 2012


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ, 28 МАЙ 2012 г., ПЪРВИ МОДУЛ


7и клас - Математика - Външно оценяване
1. Стойността на израза 3−(2,5− a) при a = −1,5 е:

2. Стойността на израза 252 − 2.75.25 + 752 е равна на:

3. Изразът xy − 2x2y + xy2 е тъждествено равен на:

4. Чрез интервала [−3;+∞) се представят решенията на неравенството:

5. На чертежа CL(LAB) и AM (MBC) са ъглополовящи на △ABC и се пресичат в точка O. Точката O лежи на:


6. Една от страните на триъгълник е 6 cm. Другите две страни на триъгълника може да са с дължини:

7. На чертежа ABCD е успоредник. Мярката на ∢BCM е:


8. В 60 грама нектар се съдържат 42 грама плод. Колко процента е плодът в 300 грама от същия нектар?

9. Намалих 6 пъти естественото число n и получих число, по-голямо от 1,8 . Най-малкото число n , за което това е вярно, е:

10. Коренът на уравнението e:

11. Корените на уравнението |x| − |x| = 2 са:

12. Сборът на два от ъглите, получени при пресичането на две прави е 150° . Тези ъгли са с мерки:


13.
За разностранните △ABC и △MNP на чертежа е дадено, че CH (HAB) и PD (DMN) са съответни височини. Ако CH = PD и ∢HCB = ∢DPN , то △ABC ≅△MNP , ако:


14.
За △ABC на чертежа точката M е от симетралата на страната AC , точката P е от симетралата на страната BC и CH (HAB) е височината към
страната AB . Ако периметърът на △MPC е
32cm и CH = 6cm , лицето на △ABCе равно на:


15.
Ъглополовящата AL(LBC) на ∢BAD на успоредника ABCD пресича продължението на страната DC в точка P . Ако точката L е средата на BC и DP =10dm , то периметърът на успоредника е:


16. В една фирма има x служители с 500лв. месечна заплата, а във втора фирма служителите са y с месечна заплата 450 лв. Средната месечна заплата N на служителите от двете фирми се определя с формулата . Колко е N , ако в първата фирма служителите са трима, а във втората те са двама?

17. Ако ab = 3 и ab = 10 , колко е стойността на израза a2 + b2 ?


18.
На чертежа CL(LAB) е ъглополовяща в △ABC и LPAC, а LQBC. Точките P и Q са такива, че CP = 2AP , а CQ = QB

△LPC ≅ △....