Тест по математика за VII клас, 2013


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ, 23 МАЙ 2013 Г., ПЪРВИ МОДУЛ


7и клас - Математика - Външно оценяване
1. Стойността на израза 152 − 52 е равна на:

2. Стойността на израза 12 – (2,5 – b) при b = – 2,5 е:

3. Ако 3 + k = 4, то стойността на k2 + 6k + 9 е:

4. Коренът на уравнението 5(2 − x) = −4 e:

5. Кое от числата е решение на неравенството 37 + x < 5x −7 ?

6. В квадратната мрежа е начертана отсечката AB. Коя от посочените точки e връх на правоъгълен равнобедрен триъгълник с катет AB?


7. Дължините на страните на триъгълник в сантиметри могат да са:

8. Диаграмата представя резултатите от изследване на броя кратки съобщения (SMS), които седмокласниците от едно училище изпращат ежедневно.
Колко е възможният брой ученици, които изпращат повече от 5 съобщения дневно?


9. В 50 kg сплав има 40% сребро. Колко килограма е среброто в тази сплав?

10. Сборът на числата m и 4 намалили 5 пъти. Получили 0,5. Кое е числото m ?

11. Тони имал х лева. Похарчил от тях и после дал на Иво 2 лв. и 50 ст. Парите, които са му останали, могат да се изразят в левове така:

12. Кой израз е тъждествено равен на многочлена, отговарящ на следното описание:
Към втората степен на едночлена 3n е прибавено произведението на n и 3.


13. Изразът (a + 1)3 – (a + 1)(a2a + 1) е тъждествено равен на:

14. Точките В и С лежат на раменете на ∢LAM, като ∢ВСL = ∢МСL. По данните от чертежа намерете мярката на ∢LAM.


15. На чертежа, CHAB и ВН = СН = АС.
Мярката на ∢АСВ е равна на:


16. На чертежа ABCD е успоредник, DM е ъглополовяща и AD = DM = 4 cm. Ако MB =3cm, то периметърът на MBCD в сантиметри е:


17. Наем за зала се определя по формулата y = 15x + 30, където x е броят на часовете за ползване, а y е цената в левове. За колко чáса най-много можете да наемете тази зала, ако имате 180 лв.?