Тест по български език и литература за VII клас 2012 г.


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

2011/2012 г.


7и клас - Бълг. ез. и литература - Външно оценяване
1. Прочетете текста и разгледайте таблицата, за да изпълните задачи от 1. до 4. включително.
Според Световната здравна организация здравето е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не само отсъствие на болест. То е резултат от взаимодействието на редица фактори, които са свързани в система и действат на различни нива.
В тази система на първо ниво е човекът със своите индивидуални физически особености, които обуславят здравословното му състояние.
Следващото ниво е начинът на живот. Влошени здравословни показатели се наблюдават при лицата с ясно изразени рискови фактори например недояждане, затлъстяване, тютюнопушене, недоспиване, употреба на алкохол и на наркотици. Индивидуалното поведение до голяма степен се определя от средата, в която човек расте и се развива, т.е. на трето ниво в системата се нарежда влиянието на семейната среда.
Следват факторите, които произтичат от условията на живот и на работа – местоживеене, степен на образование, работно място,доходи.
Като определящи се извеждат и факторите, свързани с околната среда. Най-голямо влияние върху здравето оказват вредните газове, отпадъците, пожарите, сушата.


Текстът е част от:


2. Кое твърдение е вярно, като се има предвид информацията и от текста, и от таблицата?

3. Кое ниво, посочено в таблицата, допълва информацията от третия абзац на текста?

4. Допълнете изречението, като имате предвид информацията и от текста, и от таблицата.
В последния абзац на текста и в последното ниво от таблицата са посочени примери за ........................... .


5. Кое от изреченията е сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение?

6. Какъв е видът на подчиненото изречение?
Който говори много, казва малко.


7. В кое изречение подчертаният глагол е в несвършен вид?

8. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?

9. В кое изречение е използвана глаголна форма в повелително наклонение?

10. Кое от посочените фразеологични словосъчетания означава сръчност ?

11. Коя от подчертаните думи е употребена неправилно в изречението?
Новият български филм, който гледах вчера, ме впечатли и силно ми
взаимодейства.


12. С коя от посочените думи твърдението ще е вярно?
Иречек познава добре българите и затова никак не се учудва от тази .................................. на бай Ганя.


13. В кой от редовете има пунктуационна грешка при цитирането?

14. От коя творба е откъсът?
... Едно безгранично благоговение бе отпечатано по лицата на всички! Всички лица бяха сериозни, излеко бледни и като че изтръпнали! Като че не пред творението божие, а пред самия бог бяха изправени!...


15. С кой от посочените изрази твърдението ще е вярно?
В лирическото отстъпление във втора глава на творбата „Немили-недраги” повествователят …………………………………………… .


16. „Заточеници” от Пейо Яворов е:

17. В коя творба е пресъздаден мотивът за прераждането на влюбените души?

18. За кого от посочените творци се отнася следният факт от биографията му?
Когато е на осемнадесет години, замръзва на зимната пързалка, заболява тежко, остава недъгав и всяко движение му причинява огромно физическо страдание.


19. Посочете кой глагол е в преизказна глаголна форма.


20. Посочете кой глагол е в изявително наклонение.

21. Посочете кой глагол е в повелително наклонение.

22. Посочете кой глагол е в условно наклонение.

23. Посочете заглавието на художествената творба, от която е съответният цитат:
„…преди да почне обеда, начева да се кръсти, ама хем се кръсти, хем се усмихва…”.


24. Посочете заглавието на художествената творба, от която е съответният цитат:
„Над полето, сякаш с кръст в ръка, прехвръкна надеждата, по нея радостта.”


25. Посочете заглавието на художествената творба, от която е съответният цитат:
„Имот ли искаме, или къщи? Та ние зарязахме нашия имот и къщи доброволно.”


26. Посочете заглавието на художествената творба, от която е съответният цитат:
„И тя го видя как той се изгуби в гората, като куцаше. Очите ù се наляха със сълзи.”