Тест по Български език и литература за IV клас, 2010


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Център за контрол и оценка на качеството на образованието

Май, 2010 г.


4ти клас - Бълг. ез. и литература - Външно оценяване
1. ПРОЧЕТЕТЕ ТЕКСТА

Една ожадняла мравка припълзяла до един извор, но била подхваната от течението и започнала да се дави. Гълъб я съгледал, вдигнал едно клонче и го пуснал в извора. Мравката се покачила на него и се спасила. По-късно един ловец на птици заложил примка и дошъл да хване гълъба. Мравката, като видяла това, ухапала ловеца за крака. А той от болка изпуснал примката и дал възможност на гълъба да избяга.

Кое е най-подходящото заглавие на текста?

2. Кое е вярно според текста?
3. Коя от думите е синоним на думата примка от текста?
4. Кой от изразите е най-близък до поуката от баснята?
5. Кои качества обикновено се приписват на вълка в приказките и басните?
6. В кой ред прилагателните имена са съгласувани правилно със съществителните имена?
7. В кое изречение има дума, употребена в преносно значение?
8. В кое изречение е използвано сравнение?
9. В кой ред думите са сродни?
10. В кой ред има само съществителни имена?
11. Какви изразни средства са подчертаните думи?

Лятото отмина
с ален мак в косата
с тежък сноп на рамо,
с огнен сърп в ръката.

12. С коя дума ще довършите изречението
Езоп е известен като автор на _______ .?

13. В кое изречение думата пролет е подлог?
14. В кое изречение има пунктуационна грешка?
15. В кой ред прилагателните имена са антоними?