Тестове: - Интелигентност (IQ)

 

ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

       Интелект (от латински - intellectus - познание, разбиране) е термин, с който се определя човешката способност за разсъждаване, анализ и синтез на информация. Най-общо в разговорния език под интелект се разбира способността на човек да мисли, да възприема и осъзнава дадена информация, както и да си служи с нея.

       Kоефициентът на интелигентност (IQ — intelligence quotient) е количествена оценка на нивото на интелигентността на човек, получена от различни специализирани тестове. Този термин е въведен за първи път от немския психолог Уилям Щерн през 1912 г.
Дотогава се е използвал терминът умствена възраст (УВ). Щерн е обърнал внимание на сериозните недостатъци на този показател и е предложил да се използва терминът IQ като отношение на умствената възраст към физическата - IQ=УВ/ФВ*100

       Тестовете за IQ трябва да отчитат способността да мислим, а не нивото на знания (ерудиция).
Тестовете за интелигентност се разработват така, че резултатите да описват нормално разпределение със средна стойност IQ=100 и такова отклонение, че 50% от хората да имат IQ между 90 и 110.

IQ оценка
под 70 слаба
70-90 под средното ниво
90-110 средно ниво
110-135 над средното ниво
над 135 високо ниво


       Средният коефициент на интелигентност на завършилите американски университети е 115, а на отличниците - 135-140. Стойност на IQ под 70 често се класифицира като умствена изостаналост.

       За съжаление в днешно време повишеният интерес към IQ е довел до изработването на много тестове с различни скали за оценяване. Поради това сравнението на резултати от различни тестове е трудно и коефициентът е загубил част от своята информационна стойност.


Европейски тест за интелигентност (IQ тест)

Занимателни тестове - Интелигентност (IQ)

Уважаеми посетители, Това е един сравнително добър бърз (20 min) тест за интелигентност. Ако не сте го решавали скоро, може да даде добра оценка на вашите способности.

Тест за интелигентност със случайни въпроси

Занимателни тестове - Интелигентност (IQ)

Уникален IQ тест с променящи се въпроси. Осигурява възможност за точна оценка при повторно или многократно решаване.

Тест за обща интелигентност на Ханс Айзенк

Занимателни тестове - Интелигентност (IQ)

Предназначението на този тест е да оцени интелектуалните възможности на хора между 18 и 50 години с не по-ниско от средното образование. Постигането на максималната оценка, IQ - 160, никак не е лесна задача. Резултатът между 111 и 130 се възприема за много добро постижение. Ако точките, които сте получили, са в рамките на 91-100, то резултатът ви е в норма. Но ако той е под 91 точки, това говори за отклонение.