Тестове: Занимателни тестове - Интелигентност (IQ)

 

ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

       Интелект (от латински - intellectus - познание, разбиране) е термин, с който се определя човешката способност за разсъждаване, анализ и синтез на информация. Най-общо в разговорния език под интелект се разбира способността на човек да мисли, да възприема и осъзнава дадена информация, както и да си служи с нея.

       Kоефициентът на интелигентност (IQ — intelligence quotient) е количествена оценка на нивото на интелигентността на човек, получена от различни специализирани тестове. Този термин е въведен за първи път от немския психолог Уилям Щерн през 1912 г.
Дотогава се е използвал терминът умствена възраст (УВ). Щерн е обърнал внимание на сериозните недостатъци на този показател и е предложил да се използва терминът IQ като отношение на умствената възраст към физическата - IQ=УВ/ФВ*100

       Тестовете за IQ трябва да отчитат способността да мислим, а не нивото на знания (ерудиция).
Тестовете за интелигентност се разработват така, че резултатите да описват нормално разпределение със средна стойност IQ=100 и такова отклонение, че 50% от хората да имат IQ между 90 и 110.

IQ оценка
под 70 слаба
70-90 под средното ниво
90-110 средно ниво
110-135 над средното ниво
над 135 високо ниво


       Средният коефициент на интелигентност на завършилите американски университети е 115, а на отличниците - 135-140. Стойност на IQ под 70 често се класифицира като умствена изостаналост.

       За съжаление в днешно време повишеният интерес към IQ е довел до изработването на много тестове с различни скали за оценяване. Поради това сравнението на резултати от различни тестове е трудно и коефициентът е загубил част от своята информационна стойност.


Колко умен съм?

Занимателни тестове - Интелигентност (IQ)

Толкова умен ли съм, колкото си мисля?

Тест за интелигентност със случайни въпроси

Занимателни тестове - Интелигентност (IQ)

Уникален IQ тест с променящи се въпроси. Осигурява възможност за точна оценка при повторно или многократно решаване.

Тест за обща интелигентност на Ханс Айзенк

Занимателни тестове - Интелигентност (IQ)

Предназначението на този тест е да оцени интелектуалните възможности на хора между 18 и 50 години с не по-ниско от средното образование. Постигането на максималната оценка, IQ - 160, никак не е лесна задача. Резултатът между 111 и 130 се възприема за много добро постижение. Ако точките, които сте получили, са в рамките на 91-100, то резултатът ви е в норма. Но ако той е под 91 точки, това говори за отклонение.

 

Европейски тест за интелигентност (IQ тест)

Занимателни тестове - Интелигентност (IQ)

Уважаеми посетители, Това е един сравнително добър бърз (20 min) тест за интелигентност. Ако не сте го решавали скоро, може да даде добра оценка на вашите способности.