Тест по човекът и природата за V клас


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
15 май 2008 г.


5и клас - Човекът и природата - Външно оценяване
1. Как се наричат силите, които карат планетите
да обикалят около Слънцето?






2. В кое съзвездие се намира Полярната звезда?





3. Колко грама е масата на топчето, ако везните
на рисунката са уравновесени?








4. Колко милилитра е вместимостта на мензурата и
колко е стойността на едно деление от нейната скала?








5. На фигурата е показан модел на:








6. Ако живеете на север, с какъв материал е най-добре да покриете пода на стаята си?





7. Водата в трите съда на фигурата има една и съща маса, но температурата ù е различна. В кой съд обемът на водата е най-малък?








8. Кое от следните явления (процес) се наблюдава само при твърдите тела?





9. На коя фигура е представен модел на чисто вещество?








10. Въздухът съдържа:





11. Въглеродният диоксид:





12. Разтворите са:





13. Водата разтваря:





14. При изгаряне на течните горива се отделя:





15. В коя от трите чаши има нееднородна смес?








16. Апаратурата, показана на фигурата, се използва за:








17. Въглероден диоксид се получава при:





18. Химична промяна се извършва при:





19. Клетката е най-малката градивна частица:





20. В коя от групите има излишна дума?





21. Растенията си набавят необходимия въглероден диоксид за фотосинтезата от:





22. Органи за хранене при растенията са:





23. Самостойно хранене имат:





24. Кой от организмите, изобразени на схемата, диша с бели дробове?





25. На рисунката е изобразена зависимостта на организмите от процеса фотосинтеза. Допълнете липсващото на схемата означение, като избирате от: